• روزه

  به نام خدای روزه

  درسی متفاوت از رمضان

  قرار شد که ماه رمضان امسال (سال 94) که تقارن با اوایل تابستان داشت را در هوای 41 تا 43 درجه قم، روزه بگیریم. روزهای پیش از رمضان با اینکه صبحانه به صورت منظم برقرار بود، اما موقع ظهر احساس گرسنگی داشتم. تصور اینکه باید روزهای آینده حدود 17 ساعت تحمل گرسنگی و تشنگی را در هوای نمکین قم داشته باشیم، آزار دهنده بود.

  با این همه ماه رمضان فرارسید و روزه داری آغاز شد. روزهای اول واقعا اصلا از گرسنگی و تشنگی نه تنها هیچ رنجی نبردم، بلکه احساس نکردم که با روزهای پیش تغییر موقعیت و وضعیتی دارم. اصلا هوس آب و غذایی نداشتم و این تغییر حالت و توقع ناگهانی بافت وجودیم اعجاب آور بود. اگر روز های پیش از رمضان قرار بود تاخیر و تغییری در برنامه غذایی داشته باشم، نیازهای جسمی ام را حس می کردم. اما چه عاملی سبب شد که با 17 ساعت تشنگی و گرسنگی براحتی کنار بیایم؟

  با تاملی متوجه شدم که برخی از نیاز های ما آدمیان پیش و بیش از آنکه نیازی جسمی باشد، نیازی روحی و روانی است. به عبارت دقیقتر، حتی نیازهای جسمی آدمی وقتی تحریک می شوند که توقع ذهنی و روحی ایجاد شده باشد. می توان اینجا بدان نکته مهم که هم پیشینیان ما آن را می فهمیدند و مثل مولانا می گفتند که: «ای برادر تو همه اندیشه ای» و هم در روانشناسی می گویند پی برد که انسان بر اساس ذهنیت و ایده هایش زندگی می کند که لزوما با واقعیت ها هم تطابق ندارند. مثال مار و طناب به اندازه کافی گویاست که فردی اگر ماری را طناب فرض کند، از آن واهمه ای ندارد و بالعکس.

  در داستان روزه گرفتن نیز عامل این تحمل بالای بدنی پس از آغاز رمضان را درک کردم. نکته این بود که از نظر ذهنی خودم را قانع کرده، پذیرفته و آماده ساخته بودم که در روزهای ماه رمضان مطالبه غذا و آبی نداشته باشم. همین که خودم را از نظر فکری قانع نمودم، جسم هم نیازهایش را به تاخیر انداخت درحدی که برخی مواقع یادم می رود که روزه دار بوده و ساعت هاست چیزی نخورده و نیاشامیدم.

  اگر آدمی با تغییر ذهنیت به این سرعت (یک روز پیش و پس از ماه رمضان) می تواند تغییر رفتار قابل توجه داشته باشد، چه خوب است در مسیر نیک پنداری و مثبت اندیشی و تفکرات شایسته گام بردارد تا راحتتر زندگی کند. زمانی می اندیشیدم که حافظ شیرازی چه متاعی بیش از دیگر بزرگان ادب این مرز و بوم در انبان خود دارد، که این قدر موجب اقبال عام و خاص است تا حدی که دیوانش همواره از کتاب های پرفروش سال است؟

  با نگاه ابتدایی متوجه می شویم که ذهنیت مثبت و خوش بینی در نگرش حافظ موج می زند. کجای دیوان خواجه می توان از عشق، امید، طراوت، شادابی و... اثری نیافت؟ او دیگران را هم دعوت می کند که در افکندن طرحی نو لازم است و به جنگ لشگری برویم که سربازانش غم هستند:

  بیا تا گل برافشنیم و می در ساغر اندازیم

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

  اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد

  من و یاران به هم خیزیم و بنیادش براندازیم

  می دانیم که حافظ در مقاطع بسیار سخت و سیاه ایران، یعنی پس از ویرانی های عهد مغول و زمان تیموریان و مقطع ملوک الطوایفی بودن کشور می زیسته و اینگونه نبود که چون هر آنچه می دید زیبا بود، زیبا هم می اندیشید. بلکه هنر رند شیراز آن بود که در پلشتی ها، مثبت اندیشی را فراموش نکند و امیدآفرین باشد و حیات بخش.

  اگر آدمی با ذهنیت می زید، چه دلیل دارد که با ذهنیت بد و تلخی که تولید می کند برای خود عذاب تولید کند؟ آدمی باید مریض باشد (مازوخیست) تا خودش خویشتن را بیازارد و حال آنکه می تواند در بدترین شرایط، شاد زندگی نموده و راحت بخورد و بخوابد. بی جهت نیست که در روانشناسی مباحث «معنا درمانی» امثال فرانکل بسیار جذاب می نماید. زیرا او در زندان های فاشیست های آلمان در زمان جنگ جهانی دوم سعی کرد نگاهی دیگری به زندگی داشته باشد و آثار سازنده این نگرش مثبت را به صورت نظریه ای ارایه نمود و مورد استقبال قرار گرفته است

  .

 • مستند

  مستندهای خوب و یا بد را می توان برحسب اهمیت موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرند، اولویت بندی نمود. هر چه موضوعی حساس و مهم باشد، خوب بودن و یا بد بودنش نیز بیشتر بازتاب یافته و مهم قلمداد می گردد.

  ادامه مطلب...
 • نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  امسال با عزمی جزم و با تعداد کتابهای تازه بیش از هر سال دیگر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت می کنیم. همین روز ها سه جلد کتاب تازه از دکتر منصورنژاد به لیست کتابهای ما برای نمایشگاه اضافه می شوند.

  ادامه مطلب...
 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat

کتاب های فرهنگی اجتماعی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 04-rsz_enayat_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 07-rsz_sahife_sajadie_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های مذهبی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های سیاسی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat